Lisätietoa

Normiperusta maakuntajoukoissa toimimiselle

Maakuntajoukkojen toiminta perustuu lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.

Luvussa 6 määritellään sitoutumiseen liittyvistä asioista:

 • Hakijan ja sitoumuksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen
 • Kirjallinen sitoumus tehdään 2-6 vuodeksi kerrallaan
 • Sitoutuminen koskee puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituksia, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutusta sekä laissa lukujen 23 ja 27 tarkoitettuja tehtäviä (pelastustehtävät, virka-apu poliisille)
 • Puolustusvoimilla on oikeus tarkastaa terveydentila ja määritellä palveluskelpoisuus, henkilöllä ilmoitusvelvollisuus tarvittavista tiedoista puolustusvoimille
 • Päätökseen sitoumuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ei saa hakea muutosta valittamalla
 • Henkilöllä on oikeus sanoa sitoumus irti kuukauden irtisanomisajalla, tämä ei ole voimassa poikkeusolojen aikana
 • Puolustusvoimat voi sanoa sitoumuksen irti johtuen velvollisuuksien laiminlyönnistä tai niiden vastaisesta toiminnasta tai jos osallistumiseen tarvittavat edellytykset puuttuvat

Luvussa 7 käsitellään reserviläisen oikeuksia ja velvollisuuksia:

 • Henkilö on velvollinen noudattamaan sotilasviranomaisen antamaa koulutuskutsua ja muuta määräystä, ellei laillista estettä ole
 • Annetut tehtävät on suoritettava määräyksiä ja ohjeita noudattaen ja asianmukaisesti käyttäytyen
 • Reserviläisellä on oikeus saada käyttöön henkilökohtaisia varusteita, joista velvollisuus huolehtia vahingonkorvausvastuulla
 • Reserviläisellä on oikeus matkakulujen korvaamiseen, ylläpitoon, mahdollisuus saada päivä- ja varusrahaa sekä oikeus saada maksutonta koulutusta
 • Reserviläisellä on oikeus korvauksiin tapaturmasta tai palvelussairaudesta sotilastapaturmalain mukaan sekä vahingoista vahingonkorvauslain mukaan
 • Palvelusvelvollisuus koskee vain Suomen alueella tapahtuvaa toimintaa
 • Reserviläisellä on salassapitovelvollisuus

Maakuntajoukkoon hyväksymisen yhteydessä saat ohjeet sitoumuksen tekemisestä, turvallisuusselvityksen tekemisestä sekä muista tarvittavista toimenpiteistä.

Maakuntajoukko virka-aputehtävässä

Maakuntakomppaniaa tai muita maakuntajoukon osia voidaan käyttää tavanomaiseen virka-aputehtävään.

Sitoumuksen antaneen henkilön osallistuminen virka-aputehtävään tai pelastustehtävään ei ole reservin kertausharjoitus eli heitä ei saa määrätä tehtävään kertausharjoituskäskyllä. Heille lähetetään ilmoitus, joka on rinnastettavissa kutsuun vapaaehtoiseen harjoitukseen (PVVEH). Ilmoituksessa heille tiedotetaan tehtävästä, johon sitoumuksen antaneita henkilöitä aiotaan käyttää ja johon heidän edellytetään osallistuvan.

Sitoumuksen antanut henkilö on velvollinen noudattamaan sotilasviranomaisen määräystä puolustusvoimien virka-aputehtäviin, jollei laillista estettä ole.

Lailliseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi joukkoliikenteen keskeytyminen, vakava sairaus tai se, ettei henkilö ole saanut työnantajaltaan vapautusta työstä.

Poissaoloa virka-aputehtävästä ei pidetä rikoslain 45 luvussa tarkoitettuna sotilasrikoksena. Jos sitoumuksen antanut vapaaehtoinen henkilö ei ilmoituksen saatuaan ilman laillista estettä osallistu virka-aputehtävään, voi puolustusvoimat purkaa hänen sitoumuksensa yksipuolisesti.

Virka-aputehtävään osallistuvaan reserviläiseen sovelletaan rikoslain 45 luvun säännöksiä. Henkilö on mainittujen säännösten alainen siitä alkaen, kun hän astuu palvelukseen virka-aputehtävään siihen asti kun hänet kotiutetaan virka-aputehtävästä.

Virka-apua voidaan antaa seuraavissa tapauksissa:

 • Pelastustoiminnan tukemistehtävät
 • Etsintätehtävät
 • Henkilön etsimiseksi ja kiinniottamiseksi jokamiehen kiinniotto-oikeudella
 • Henkilöiden ja omaisuuden tilapäiseksi suojelemiseksi
 • Öljyntorjuntatehtävät (tiedustelu)
 • Liikenteenohjaustehtävät
 • Alueen eristämis- ja suojaamistehtävät
 • Tuhoalueiden tiedustelutehtävät.

Virka-aputehtävään suunnitellulle henkilöstölle on pyrittävä toimittamaan ennakkovaroitus tulevasta tehtävästä heti, kun se on mahdollista. Samalla voidaan tarkistaa henkilöstön saatavuus ja riittävyys kyseiseen tehtävään.

Virka-apuosaston lähtökohtaisena tavoitteena on saada kokoon noin joukkueen vahvuinen vapaaehtoisista koostuva osasto maakuntakomppaniasta. Henkilöstö ilmoittautuu ennakkovaroituksen (vähintään 12 tuntia ennen ilmoitusta) saatuaan kokoontumispaikalla 12 tunnin kuluessa ilmoituksen saamisesta ja ilman ennakkovaroitusta 24 tunnin kuluessa ilmoituksen saamisesta.

Virka-aputehtävään osallistuessaan sitoumuksen tehnyt henkilö on vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain mukaan oikeutettu seuraaviin sosiaalisiin ja taloudellisiin etuuksiin:

 • Ilmaiseen sotilasmajoitukseen, vaatetukseen ja muonitukseen.
 • Reserviläispalkan ja -päivärahan suuruiseen korvaukseen jokaiselta palvelusvuorokaudelta.
 • Matkustamisesta aiheutuvien menojen korvaamiseen kuten kertausharjoituksissa.
 • Terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimista annetun lain mukaiseen terveydenhuoltoon.
 • Sotilastapaturmalain mukaiseen korvaukseen vammasta tai palvelussairaudesta.
 • Asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain mukaiseen ryhmähenkivakuutuksen suuruiseen korvaukseen.

Virka-aputehtävään osallistuminen kartuttaa reserviläiselle tehtävän keston mukaisen vuorokausimäärän kertausharjoitusvuorokausina. Vuorokausimäärä kirjautuu henkilön tietoihin tietojärjestelmässä. Kertyvien virka-apuvuorokausien määrä ei vähennä asevelvollisuuslain määrittämää kertausharjoitusten maksimivuorokausimäärää.

Virka-apuosaston johtajaksi on aina nimettävä virassa oleva ammattisotilas koko tehtävän ajaksi.

Ensisijaisesti Päijät-Hämeen maakuntakomppanian pääkouluttaja nimetään maakuntakomppanian virka-apuosaston johtajaksi. Pääkouluttajan ollessa estynyt, nimetään virka-apuosaston johtajaksi Panssariprikaatin virassa oleva ammattisotilas.

Maakuntajoukkojen reserviläiselle on lainattu kotona säilytettäväksi henkilökohtainen vaatetus- ja suojavarustus.

Virka-aputehtävissä henkilökohtaista materiaalia voidaan täydentää sääolosuhteiden, tehtävän laadun ja arvioidun keston tai muiden syiden mukaan. Tarvittava suojamateriaali määritetään viimeistään tehtävän määräyksen yhteydessä ja täydennetään tarpeen mukaan.

Virka-aputehtävissä joukkokohtainen materiaali määritetään osaston koon, sääolosuhteiden, tehtävän laadun ja arvioidun keston tai muiden syiden perusteella. Tarvittava materiaali määritetään viimeistään tehtävän määräyksen yhteydessä ja täydennetään tarpeen mukaan.

Virka-apuosaston johtajana oleva kantahenkilökuntaan kuuluva järjestää osaston huollon perustavan joukon sekä virka-apua pyytäneen viranomaisen tukemana ja ohjeistamana.

Virka-aputehtävän pitkittyessä valmistaudutaan vaihtamaan henkilöstö. Vaihtamiseen käytetään ensin oman maakuntakomppanian henkilöstöä. Tehtävän edelleen pitkittyessä vaihtamiseen käytetään tarvittaessa toisen maakuntakomppanian henkilöstöä tai varusmiehiä.

Maakuntakomppanian harjoituksissa on koulutettu ja koulutetaan tulevaisuudessakin virka-apukykyä kehittäviä taitoja.

Tehtäväkohtaisen koulutuksen ja tehtävään liittyvät erikoispiirteet kouluttaa osastolle ja sen johtajille hälytyksen antanut virkamies tai virka-aputehtävää johtava viranomainen.