IMG_7769

MAAKUNTAKOMPPANIAN KÄYTTÖ TAVANOMAISEEN VIRKA-APUTEHTÄVÄÄN


2012 keväällä on annettu ohjeistus liittyen maakuntakomppanian käyttöön virka-aputehtävissä. Paikallistasoilla maakunnissa ohjeistusta on tarkennettu ja näiden pohjalta laadittu maakuntakohtainen ohjeistus alueen maakuntakomppanian käytöstä tavanomaiseen virka-aputehtävään.

Päijät-Hämeen Maakuntakomppanian osalta ohjeistus on saatu valmiiksi.

Sitoumuksen antaneen henkilön osallistuminen virka-aputehtävään tai pelastustehtävään ei ole reservin kertausharjoitus eli heitä ei saa määrätä tehtävään kertausharjoituskäskyllä. Heille lähetetään ilmoitus, joka on rinnastettavissa kutsuun vapaaehtoiseen harjoitukseen (PVVEH). Ilmoituksessa heille tiedotetaan tehtävästä, johon sitoumuksen antaneita henkilöitä aiotaan käyttää ja johon heidän edellytetään osallistuvan.

Sitoumuksen antanut henkilö on velvollinen noudattamaan sotilasviranomaisen määräystä puolustusvoimien virka-aputehtäviin, jollei laillista estettä ole.

Lailliseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi joukkoliikenteen keskeytyminen, vakava sairaus tai se, ettei henkilö ole saanut työnantajaltaan vapautusta työstä.

Poissaoloa virka-aputehtävästä ei pidetä rikoslain 45 luvussa tarkoitettuna sotilasrikoksena. Jos sitoumuksen antanut vapaaehtoinen henkilö ei ilmoituksen saatuaan ilman laillista estettä osallistu virka-aputehtävään, voi puolustusvoimat purkaa hänen sitoumuksensa yksipuolisesti.

Virka-aputehtävään osallistuvaan reserviläiseen sovelletaan rikoslain 45 luvun säännöksiä. Henkilö on mainittujen säännösten alainen siitä alkaen, kun hän astuu palvelukseen virka-aputehtävään siihen asti kun hänet kotiutetaan virka-aputehtävästä.

Virka-apua voidaan antaa seuraavissa tapauksissa:

 • Pelastustoiminnan tukemistehtävät
 • Etsintätehtävät
 • Henkilön etsimiseksi ja kiinniottamiseksi jokamiehen kiinniotto-oikeudella
 • Henkilöiden ja omaisuuden tilapäiseksi suojelemiseksi
 • Öljyntorjuntatehtävät (tiedustelu)
 • Liikenteenohjaustehtävät
 • Alueen eristämis- ja suojaamistehtävät
 • Tuhoalueiden tiedustelutehtävät.

Virka-aputehtävään suunnitellulle henkilöstölle on pyrittävä toimittamaan ennakkovaroitus tulevasta tehtävästä heti, kun se on mahdollista. Samalla voidaan tarkistaa henkilöstön saatavuus ja riittävyys kyseiseen tehtävään.

Virka-apuosaston lähtökohtaisena tavoitteena on saada kokoon noin joukkueen vahvuinen vapaaehtoisista koostuva osasto maakuntakomppaniasta. Henkilöstö ilmoittautuu ennakkovaroituksen (vähintään 12 tuntia ennen ilmoitusta) saatuaan kokoontumispaikalla 12 tunnin kuluessa ilmoituksen saamisesta ja ilman ennakkovaroitusta 24 tunnin kuluessa ilmoituksen saamisesta.

Virka-aputehtävään osallistuessaan sitoumuksen tehnyt henkilö on vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain mukaan oikeutettu seuraaviin sosiaalisiin ja taloudellisiin etuuksiin:

 • Ilmaiseen sotilasmajoitukseen, vaatetukseen ja muonitukseen.
 • Reserviläispalkan ja -päivärahan suuruiseen korvaukseen jokaiselta palvelusvuorokaudelta.
 • Matkustamisesta aiheutuvien menojen korvaamiseen kuten kertausharjoituksissa.
 • Terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimista annetun lain mukaiseen terveydenhuoltoon.
 • Sotilastapaturmalain mukaiseen korvaukseen vammasta tai palvelussairaudesta.
 • Asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain mukaiseen ryhmähenkivakuutuksen suuruiseen korvaukseen.

Virka-aputehtävään osallistuminen kartuttaa reserviläiselle tehtävän keston mukaisen vuorokausimäärän kertausharjoitusvuorokausina. Vuorokausimäärä kirjautuu henkilön tietoihin tietojärjestelmässä. Kertyvien virka-apuvuorokausien määrä ei vähennä asevelvollisuuslain määrittämää kertausharjoitusten maksimivuorokausimäärää.

Virka-apuosaston johtajaksi on aina nimettävä virassa oleva ammattisotilas koko tehtävän ajaksi.

Ensisijaisesti Päijät-Hämeen maakuntakomppanian pääkouluttaja nimetään maakuntakomppanian virka-apuosaston johtajaksi. Pääkouluttajan ollessa estynyt, nimetään virka-apuosaston johtajaksi Panssariprikaatin virassa oleva ammattisotilas.

Maakuntajoukkojen reserviläiselle on lainattu kotona säilytettäväksi henkilökohtainen vaatetus- ja suojavarustus.

Virka-aputehtävissä henkilökohtaista materiaalia voidaan täydentää sääolosuhteiden, tehtävän laadun ja arvioidun keston tai muiden syiden mukaan. Tarvittava suojamateriaali määritetään viimeistään tehtävän määräyksen yhteydessä ja täydennetään tarpeen mukaan.

Virka-aputehtävissä joukkokohtainen materiaali määritetään osaston koon, sääolosuhteiden, tehtävän laadun ja arvioidun keston tai muiden syiden perusteella. Tarvittava materiaali määritetään viimeistään tehtävän määräyksen yhteydessä ja täydennetään tarpeen mukaan.

Virka-apuosaston johtajana oleva kantahenkilökuntaan kuuluva järjestää osaston huollon perustavan joukon sekä virka-apua pyytäneen viranomaisen tukemana ja ohjeistamana.

Virka-aputehtävän pitkittyessä valmistaudutaan vaihtamaan henkilöstö. Vaihtamiseen käytetään ensin oman maakuntakomppanian henkilöstöä. Tehtävän edelleen pitkittyessä vaihtamiseen käytetään tarvittaessa toisen maakuntakomppanian henkilöstöä tai varusmiehiä.

Maakuntakomppanian harjoituksissa on koulutettu ja koulutetaan tulevaisuudessakin virka-apukykyä kehittäviä taitoja.

Tehtäväkohtaisen koulutuksen ja tehtävään liittyvät erikoispiirteet kouluttaa osastolle ja sen johtajille hälytyksen antanut virkamies tai virka-aputehtävää johtava viranomainen.