Maakuntajoukkojen toiminta perustuu lakiin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.

Luvussa 6 määritellään sitoutumiseen liittyvistä asioista:

 • Hakijan ja sitoumuksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen
 • Kirjallinen sitoumus tehdään 2-6 vuodeksi kerrallaan
 • Sitoutuminen koskee puolustusvoimien vapaaehtoisia harjoituksia, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutusta sekä laissa lukujen 23 ja 27 tarkoitettuja tehtäviä (pelastustehtävät, virka-apu poliisille)
 • Puolustusvoimilla on oikeus tarkastaa terveydentila ja määritellä palveluskelpoisuus, henkilöllä ilmoitusvelvollisuus tarvittavista tiedoista puolustusvoimille
 • Päätökseen sitoumuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ei saa hakea muutosta valittamalla
 • Henkilöllä on oikeus sanoa sitoumus irti kuukauden irtisanomisajalla, tämä ei ole voimassa poikkeusolojen aikana
 • Puolustusvoimat voi sanoa sitoumuksen irti johtuen velvollisuuksien laiminlyönnistä tai niiden vastaisesta toiminnasta tai jos osallistumiseen tarvittavat edellytykset puuttuvat

Luvussa 7 käsitellään reserviläisen oikeuksia ja velvollisuuksia:

 • Henkilö on velvollinen noudattamaan sotilasviranomaisen antamaa koulutuskutsua ja muuta määräystä, ellei laillista estettä ole
 • Annetut tehtävät on suoritettava määräyksiä ja ohjeita noudattaen ja asianmukaisesti käyttäytyen
 • Reserviläisellä on oikeus saada käyttöön henkilökohtaisia varusteita, joista velvollisuus huolehtia vahingonkorvausvastuulla
 • Reserviläisellä on oikeus matkakulujen korvaamiseen, ylläpitoon, mahdollisuus saada päivä- ja varusrahaa sekä oikeus saada maksutonta koulutusta
 • Reserviläisellä on oikeus korvauksiin tapaturmasta tai palvelussairaudesta sotilastapaturmalain mukaan sekä vahingoista vahingonkorvauslain mukaan
 • Palvelusvelvollisuus koskee vain Suomen alueella tapahtuvaa toimintaa
 • Reserviläisellä on salassapitovelvollisuus